CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 115

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru la crearea Euroregiunii "Dunarea Inferioara"

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei Coodonare-Organizare;

·         Avizul Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei nr.C23/2891 din 2 iulie 2001.

In temeiul prevederilor art.104 (1) lit.”s” si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba participarea Consiliului Judetean Constanta ca membru la crearea Euroregiunii „DUNAREA INFERIOARA”.

Art.2 – Domnul Stelian Dutu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, este imputernicit sa reprezinte Consiliul Judetean Constanta la semnarea acordului privind crearea Euroregiuni „DUNAREA INFERIOARA”

Art.4– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu