CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 114

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru fondator la fundatia „Agentia de Dezvoltare Locala Navodari”

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei Coodonare-Organizare;

·         Avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor;

In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale art.104 (1) lit.”s” si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba participarea Consiliului Judetean Constanta ca membru fondator la fundatia „Agentia de Dezvoltare Locala Navodari”.

Art.2 – Contributia Consiliului Judetean Constanta in calitate de membru fondator este de 12.700.000 lei.

Art.3 – Domnul Radu Comanici, vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, este imputernicit sa reprezinte Consiliul Judetean Constanta in calitate de membru fondator.

Art.4– Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu