CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr.113

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru fondator la Fundatia Universitara „CALLATIS” Mangalia

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei Coordonare-Organizare;

·         Avizul Comisiei pentru activitate stiintifica, invatamant si cultura,

In temeiul prevederilor OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale art.104 (1) lit.”s” si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba participarea Consiliului Judetean Constanta ca membru fondator la Fundatia Universitara „CALLATIS” Mangalia.

Art.2 – Doamna Diane Vancea, vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, este imputernicita sa reprezinte Consiliul Judetean Constanta in calitate de membru fondator.

Art.3 – Contributia Consiliului Judetean Constanta in calitate de membru fondator este de 50.000.000 lei.

Art.3 –  Directia Coordonare-Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu