CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 112

privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

In temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, ale H.G. nr.548/1999, precum si art.104 lit.f si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta, insusit prin Hotararea nr.76/23.11.1999, modificat si completat prin H.C.J. nr.18/20.04.2001, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi transmisa Ministerului Administratiei Publice in vederea aprobarii de catre Guvern.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu