CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr.111

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Universitatii Libere Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor,

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale OUG nr,82/200 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999, ale OUG nr.284/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999, precum si ale HG nr.452/2000 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

In temeiul prevederilor art.104 (1), lit.h si ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba functiile publice utilizate in cadrul Universitatii Libere Constanta, conform cu Anexa nr.1.

Art.2 Se aproba echivalarea dintre functiile publice pe grade si clase stabilite conform art.1 si functiile de specialitate pe grade si trepte profesionale din statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.51/10.06.1998, conform cu Anexa nr.2.

Art.3 Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii, functiile cuprinse in Anexa nr.3;

Art.4 (1) Functionarii din cadrul Universitatii Libere Constanta incadrati pe perioada nedeterminata pe functii publice de executie, vor fi numiti corespunzator prevederilor art.1 si 2 pe posturi, prin dispozitia Managerului Director al Universitatii Libere Constanta,

(2) Managerul Director, numit prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.51/10.06.1998 va fi atestat in functia publica de conducere in conformitate cu prevederile legale;

(3) Functionarii din cadrul Universitatii Libere Constanta, care ocupa o functie publica de conducere vor fi numiti in functia publica respectiva in aceleasi conditii prevazute la alin.(1), dupa sustinerea si promovarea examenului de atestare pe post;

Art.5 Anexele 1, 2, 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu