CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 110

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Teatrului de Balket „Oleg Danovski” Constanta

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

·         Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.82/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.284/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999, precum si ale Hotararii  Guvernului Romaniei nr.452/2000 privind organizarea organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilot si si institutiilor publice;

In temeiul prevederilor art.104 alin.(1), lit.”h” si ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba functiile publice utilizate in cadrul Teatrului de Balet „Oleg Danovski” Constanta, conform cu Anexa nr.1.

Art.2 – Se aproba echivalarea dintre functiile publice pe grade si clase stabilite conform art.1 si functiile de specialitate pe grade si trepte profesionale din statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.66/2.06.1998, conform cu Anexa nr.2.

Art.3 – Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii functiile cuprinse in Anexa nr.3.

Art.4 – (1) Functionarii din cadul Teatrului de Balet „Oleg Danovski” incadrati pe perioada nedeterminata pe functii publice de executie, vor fi numiti corespunzator prevederilor art.1 si 2 pe posturi, prin dispozitia Managerului Director al Teatrului de Balet „Oleg Danovski” Constanta.

(2) Managerul Director, numit prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.66/02.06.1998, va fi atestat in functia publica de conducere in conformitate cu prevederile legale.

(3) Functionarii din cadrul Teatrului de Balet „Oleg Danovski” Constanta care ocupa o functie publica de conducere vor fi numiti in functia publica respectivain aceleasi conditii prevazute la alin.(1), dupa sustinerea si promovarea examenului de atestare pe post.

Art.5 – Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 – Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu