CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 11

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei MIRCEA VODA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere:

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.63 alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna Mircea Voda, care va functiona in urmatoarea componenta :

Presedinte : arh.Noela Ene: arhitect, Serviciul Urbanism, D.U.A.T.T.I., Consiliul Judetean Constanta ;

Membrii :

- jurist Gabriela Parfene : insp.specialitate, Consiliul Judetean Constanta

- Dumitru Dedu – viceprimar, Consiliul Local Mircea Voda

- Georgeta Balan – referent urbanism, Consiliul Local Mircea Voda

- Stefan Ionascu - consilier, Consiliul Local Mircea Voda

- Maria Popescu – consilier local, Consiliul Local Mircea Voda

- Elena Stoica – reprezentant DGFPCFS Constanta

Secretariatul comisiei va fi asigurat de : Emilia Lipan: secretar, Consiliul Local Mircea Voda

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul Local Mircea Voda.

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- arh.Diana Bucur : sef serviciu urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

- jurist Mircea Spanoche : secretar, Consiliul Judetean Constanta

- teh.Adrian Petrovici : inspector serviciu urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire. 

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu