CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 109

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului si a Planului de actiune pentru promovarea turismului in anul 2002

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Raportul Directiei de Dezvoltare Regionala, Relatii Internationale, Integrare Europeana si Promovarea Turismului;

         Avizul Comisiei de specialitate, studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului,

In temeiul prevederilor art.104 (1), lit.c si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului in judetul Constanta, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aprobarea Planului de actiune pentru promovarea turismului in anul 2002, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu