CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 107

privind numirea doamnei PINDICHI DOINA in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean, prin care se propune numirea doamnei Pindichi Doina in functia de Sef ak Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate populatiei;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

         Avizul Comisiei de specialitate, studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul prevederilor art.104 lit.h si ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 (1) Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, doamna PINDICHI DOINA se numeste in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei.

(2) Incadrarea se va face conform prevederilor Legii nr.154/1998, cu modificarile ulterioare in functia de inspector de specialitate, gradul profesional IA si se acorda o indemnizatie de conducere de 50% din salariul de baza aferent functiei de executie.

Art.2 Cu aceeasi data inceteaza prevederile art.2 din Hotararea Consiliului Judetean nr.105/10.10.2001.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu