CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 106

privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, prin infiintarea functiei de arhitect sef al judetului

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 26 noiembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean prin infiintarea functiei de arhitect sef al judetului;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

         Avizul Comisiei de specialitate, studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul prevederilor art.36 alin (1) si (2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si ale art.104 lit.b si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba modificarea organigramei pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, prin infiintarea functiei de arhitect sef al judetului in cadrul Directiei Urbanism Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii, conform anexei nr.1

Art.2 Cu aceeasi data se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta fara a se suplimenta numarul de posturi normat.

Art.3 Anexele 1 si 2 faca parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Pe data adoptarii prezentei hotarari, prevederile Hotararii nr.49/17.05.2001 a Consiliului Judetean Constanta privind aprobarea Organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 26 noiembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu