CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr.105

privind eliberarea din functia de Sef Serviciu de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei a domnului NEDELCU GHEORGHE si trecerea pe o alta functie in cadrul institutiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 10 octombrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului,

In temeiul dispozitiilor art.104 lit.h si ale art.109, precum si ale art.116, lit.g si m din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, se elibereaza din functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei, domnul Nedelcu Gheorghe, urmand a trece pe o alta functie in cadrul institutiei.

Art.2 Cu aceeasi data se numeste cu delegatie, pana la organizarea concursului conform prevederilor legale, Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei, domnul Burcin Felix Cristian, inspector de specialitate la Biroul resurse materiale si deservire din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 10 octombrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu