CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 104

privind aprobarea angajarii consultantei tehnice si juridice pentru pregatirea privatizarii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 10 octombrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

         Avizul Comisiei de specialitate, studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului,

In temeiul dispozitiilor OUG nr.30/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, privind reorganizarea regiilor autonome, si ale art.104, lit.i si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba angajarea consultantei juridice pentru pregatirea privatizarii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, care va fi finantata integral de catre Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, avand o valoare estimativa de 600.000 EURO.

Art.2 Se aproba angajarea consultantei tehnice pentru pregatirea privatizarii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, a carei finantare va fi asigurata in anul 2002 de catre Consiliul Judetean Constanta, avand o valoare estimativa de 400.000 EURO. Contributia Consiliului Judetean Constanta va fi recuperata ulterior de la castigatoarea licitatiei de privatizare a R.A.J.A. Constanta, prevedere ce se va regasi in caietul de sarcini pentru privatizare.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 10 octombrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu