CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 103

privind preluarea fara plata a unor automobile pentru transportul scolar din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta si transmiterea acestora in folosinta unor consilii locale comunale

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 10 octombrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru activitate stiintifica, invatamant si cultura,

In temeiul dispozitiilor HG nr.841/1995, modificata prin HG nr.966/1998, privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, ale art.109 si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba preluarea fara plata a 5 automobile ARO TC338 si 4 automobile ARO TC429 pentru transportul scolar din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta.

Art.2 Aceste automobile se vor transmite in folosinta Consiliilor locale ale comunelor Topraisar, Silistea, Independenta, Cobadin, Ostrov, Crucea, Pestera, Cerchezu si Amzacea pentru a fi folosite in exclusivitate pentru transportul elevilor.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 10 octombrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu