CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 102

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoare adugata in vederea finantarii invatamantului preuniversitar de stat, si a creselor pe anul 2001

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 10 octombrie 2001.

Avand in vedere :

         Avizul Comisiei de specialitate, studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean, prin care se propune spre aprobare reactualizarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii invatamantului preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2001;

In temeiul art.31 alin.2 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 si ale art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si Ordonantei Guvernului nr.27/2001;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba repartizarea sumelor de: 19.018.154 mii lei si 556.932 mii lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii invatamantului preuniversitar de stat (cheltuieli de personal, respectiv manuale scolare) si 1.880.000 mii lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii creselor, conform Anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 10 octombrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Mircea Spanoche-Stoenescu