CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 101

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru asociat la Fundatia Academia ALUMNI a Colegiului National „Mircea cel Batran” Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 septembrie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

-          Raportul Directiei Coordonare Organizare;

-          Avizul Comisiei pentru activitate stiintifica, invatamant si cultura;

In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale art.104(1) lit.”s” si art.109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1Se aproba participarea Consiliului Judetean Constanta ca membru asociat la Fundatia Academia ALUMNI a Colegiului National „Mircea cel Batran” Constanta.

Art.2 – Contributia Consiliului Judetean Constanta in calitate de membru asociat este de 100.000.000 lei anual.

Art.3 – Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 septembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu