CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 100

privind trecerea din domeniul public de interes judetean in domeniul privat de interes judetean a „Racordului si retelelor de alimentare cu gaze naturale – inalta presiune, cu instalatiile si constructiile aferente”, investitie realizata de Consiliul Judetean Constanta si vanzarea acestui obiectiv catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 septembrie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune trecerea din domeniul public de interes judetean in domeniul privat de interes judetean a „Racordului si retelelor de alimentare cu gaze naturale – inalta presiune, cu instalatiile si constructiile aferente”, investitie realizata de Consiliul Judetean Constanta si vanzarea acestui obiectiv catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de organizare  si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

In temeiul prevederilor art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si art.109 si art.125(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Pe data adoptarii prezentei, inceteaza dispozitiile Hotararilor Consiliului Judetean Cosntanta nr.36 din 12.05.1999 si nr.69 din 27.06.2001.

Art.2Se aproba trecerea din domeniul public de interes judetean in domeniul privat de interes judetean a „Racordului si retelelor de alimentare cu gaze naturale – inalta presiune, cu instalatiile si constructiile aferente”, investitie realizata de Consiliul Judetean Constanta conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba vanzarea obiectivului „Racord si retele de alimentare cu gaze naturale – inalta presiune, cu instalatiile si constructiile aferente” si anume: conducta de transport gaze naturale in regim de inalta presiune si statie de reglare masurare, catre unicul operator tehnic si comercial al sistemului national de transport gaze naturale - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias, în baza raportului de evaluare.

Art.4 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Constanta pentru a negocia conditiile vanzarii catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A.Medias a obiectivului prevazut la art.3 din prezenta hotarare.

Art.5 – Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 septembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu