CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 10

privind atribuirea de denumiri de strazi in zona de lotizari „A”, localitatea Lumina, comuna Lumina, judetul Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001

Avand in vedere:

In temeiul dispozitiilor art.1, lit."d" si art.2 din Decretul-Lege nr.100/1990 republicata , precum si ale art.63 litera "s" si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :     

Art.1 – Se aproba atribuirea de denumiri de strazi in zona de lotizari „A”, localitatea Lumina, comuna Lumina, conform anexei;

Art.2 – Consiliul Local al comunei Lumina va lua masuri pentru amplasarea indicatoarelor corespunzatoare noilor denumiri;

Art.3 - Directia coordonare-organizare a Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu

Anexa la Hotararea nr.10/30.01.2001-03-16

Nr.

crt.

Denumire propusa de strada

1

Str. 22 DECEMBRIE 1989

2

Str. ETERNITATII

3

Str. LINISTEI

4

Str. ALUNULUI

5

Str. EROILOR

6

Str. RANDUNELELOR