CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 1

privind incetarea unor mandate de consilieri judeteni

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001

Avand in vedere cererile domnilor Mircea Teodor Iustian si Eserghep Gelil, prin care se solicita incetarea mandatelor de consilieri judeteni intrucat detin functii incompatibile cu aceasta calitate;

Vazand raportul Comisiei de validare;

In temeiul dispozitiilor art.15, 17, 19, 62 si 66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :     

Articol unic – Pe data adoptarii prezentei hotarari inceteaza mandatele de consilieri judeteni ale domnilor Mircea Teodor Iustian si Eserghep Gelil.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu