LEGE nr.45 din 1 iulie 1994 (*actualizata*)

Legea apararii nationale a Romaniei (actualizata pana la data de 18 noiembrie 2003*)

EMITENT:     PARLAMENTUL;

 

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 7 iulie 1994. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 18 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2000; LEGEA nr. 398 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 38 din 16 ianuarie 2002; ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Apararea Nationala cuprinde ansamblul de masuri si activitati adoptate si desfasurate de statul roman in scopul de a garanta suveranitatea nationala, independenta si unitatea statului, integritatea teritoriala a tarii si democratia constitutionala.

ART. 2

Activitatile privind apararea nationala sint asigurate si duse la indeplinire de catre autoritatile publice, potrivit competentelor stabilite prin Constitutie si legile tarii.

Masurile adoptate privind apararea nationala sint obligatorii pentru toti cetatenii tarii, pentru autoritatile si institutiile publice si private si pentru toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate.

ART. 3

Reglementarile privind apararea nationala se intemeiaza pe respectarea prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii, pe principiile doctrinei militare a statului roman si normele general-admise de dreptul international, precum si pe prevederile tratatelor la care Romania este parte.

ART. 4

In caz de agresiune care atenteaza la integritatea teritoriala, la existenta si la unitatea statului si a poporului roman, a carei amploare depaseste capacitatea combativa a fortelor armate organizate pe principiul suficientei defensive, riposta va cuprinde formele corespunzatoare in care vor fi angajate toate resursele umane si materiale necesare respingerii acesteia.

ART. 5(ABROGAT PARTIAL DE Art. 28 LEGE 42/2004)

(1) In interesul securitatii si apararii colective, potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate, acorduri si alte intelegeri internationale, participarea fortelor armate la actiuni militare, actiuni in sprijinul pacii sau in scopuri umanitare se aproba de Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei.

(2) Desfasurarea exercitiilor si a operatiunilor de mare amploare ale fortelor armate, precum si a altor activitati care implica intrarea, stationarea ori trecerea unor unitati militare straine pe teritoriul Romaniei se aproba de Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei.

(3) Pentru activitatile de natura celor prevazute la alineatul precedent, de mai mica amploare, aprobarea se da de catre Presedintele Romaniei, astfel:

a) la propunerea Guvernului, pentru actiuni cu durata de pana la 90 de zile, care angajeaza forte in valoare de pana la o brigada din trupele de uscat, un grup de aviatie si o escadra navala, cu formatiunile de comanda si de sprijin aferente, dar nu mai mult de 5.000 de militari;

b) la propunerea primului-ministru, pentru actiuni cu durata de pana la 60 de zile, care angajeaza forte in valoare de pana la un batalion sau divizion din trupele de uscat, o escadrila de aviatie si un divizion de nave, cu formatiunile de comanda si de sprijin aferente, dar nu mai mult de 3.000 de militari;

c) la propunerea ministrului apararii nationale, pentru actiuni cu durata de pana la 45 de zile, cu forte terestre, aeriene si navale, care angajeaza maximum 2.000 de militari.

(4) Abrogat.

(5) Participarea unor unitati ale fortelor armate, in afara teritoriului Romaniei, cu efective si tehnica de lupta, la exercitii militare comune cu unitati ale altor state se aproba de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale sau a ministrului de interne, dupa caz.

Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 14 martie 2000.

Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de LEGEA nr. 398 din 10 iulie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 18 iulie 2001.

CAP. 2

Structura sistemului national de aparare

ART. 6

Sistemul national de aparare cuprinde: conducerea, fortele, resursele si infrastructura teritoriala.

ART. 7

Conducerea sistemului national de aparare este un atribut exclusiv si inalienabil al autoritatilor constitutionale ale statului si se realizeaza de catre: Parlament, Presedintele Romanie, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii Nationale si autoritatile administratiei publice cu atributii in domeniul apararii nationale.

ART. 8

Pentru conducerea actiunilor militare la nivel strategic se infiinteaza, pe timp de razboi, Marele Cartier General, subordonat direct Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Numirea in functie a sefului Marelui Cartier General se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale.

Structura organizatorica si atributiile Marelui Cartier General se stabilesc din timp de pace prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea ministrului apararii nationale.

ART. 9

Pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de razboi, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza, prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, functia de comandant militar, subordonat Marelui Cartier General.

Atributiile comandantului militar se stabilesc din timp de pace de catre Statul Major General si se aproba prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

Numirea comandantilor militari ai judetelor si al municipiului Bucuresti se face de catre seful Marelui Cartier General.

ART. 10

Fortele destinate apararii se compun din fortele armate si fortele de protectie.

ART. 11

Fortele armate cuprind armata, mari unitati si unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, cele ale serviciilor de informatii ale statului si alte formatiuni de aparare armata organizate potrivit legii.

ART. 12

Fortele de protectie cuprind: unitatile si formatiunile de protectie civila, formatiunile sanitar-voluntare ale Crucii Rosii si alte formatiuni ce se vor stabili prin lege.

ART. 13

Fortele destinate apararii desfasoara activitati de pregatire specifice, in limitele spatiului national terestru, aerian, maritim si fluvial, cu respectarea normelor de protectie a mediului.

Pentru desfasurarea acestor activitati, fortele destinate apararii folosesc poligoanele si celelalte amenajari din dotare, precum si terenurile, aeroporturile, aerodromurile, porturile, spatiile si alte bunuri imobiliare stabilite impreuna cu autoritatile administratiei publice sau persoanele fizice ori juridice respective, in conditiile legii privind rechizitiile.

Dupa efectuarea activitatilor prevazute la alin. 1 si 2, bunurile imobiliare respective se restituie in starea in care au fost preluate.

ART. 14

Resursele apararii nationale se constituie din totalitatea resurselor umane, financiare, materiale si de alta natura, pe care statul le asigura si le angajeaza in sustinerea eforturilor de aparare a tarii.

ART. 15

Resursele umane se constituie din intreaga populatie apta de efort pentru apararea nationala. Pregatirea populatiei pentru aparare se realizeaza potrivit legii.

ART. 16

Cetatenii romani apti pentru serviciul militar nu pot fi numiti in functii de conducere din institutiile autoritatilor publice, daca nu au indeplinit aceasta obligatie din motive imputabile lor.

ART. 17

Ministrii, secretarii si subsecretarii de stat, precum si demnitarii cu rang corespunzator acestora, prefectii, subprefectii, primarii si secretarii de la municipii, orase si comune, conducatorii agentilor economici si institutiilor publice cu sarcini la mobilizare vor fi pregatiti, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apararii nationale, prin grija Statului Major General.

Modul de organizare si participare la pregatire a persoanelor avind functiile stabilite la alin. 1 se stabileste prin hotarire a Guvernului.

ART. 18

Celelalte resurse, precum si pregatirea economiei si a teritoriului pentru apararea nationala se asigura in conformitate cu prevederile legii.

ART. 19

Cheltuielile necesare organizarii, inzestrarii, mobilizarii, intretinerii si instruirii efectivelor active si in rezerva, precum si finantarii lucrarilor de investitii ale fortelor armate se suporta din bugetul de stat si din alte fonduri legal constituite.

ART. 20

Infrastructura teritoriala se constituie din ansamblul lucrarilor si amenajarilor teritoriului care pot fi folosite in scopul apararii nationale.

Pregatirea teritoriului pentru apararea nationala se asigura in conformitate cu prevederile legii.

ART. 21

Ministerele, autoritatile administratiei publice, agentii economici indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a obtine avizul Statului Major General pentru amplasarea noilor obiective de investitii si dezvoltarea celor existente, in scopul incadrarii acestora in infrastructura sistemului national de aparare. Lista obiectivelor de investitii si dezvoltare, precum si criteriile de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General se stabileste prin hotarire a Guvernului.

ART. 22

La proclamarea starii de asediu sau de urgenta, la declararea mobilizarii ori a starii de razboi pot fi rechizitionate bunuri apartinind agentilor economici, institutiilor publice, celorlalte persoane juridice si persoanelor fizice si pot fi chemati cetateni apti de munca pentru prestari de servicii, in conditiile prevazute de lege.

In situatiile prevazute la alin. 1, prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, agentii economici a caror activitate este nemijlocit legata de asigurarea resurselor necesare apararii pot fi militarizati. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

ART. 23

Fortele armate vor acumula din timp de pace, in rezervele proprii, armament, tehnica de lupta si materiale care sa asigure indeplinirea misiunilor ce le revin, compensarea consumurilor si a pierderilor probabile la razboi.

Nomenclatorul si nivelurile acestor rezerve se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea Ministerului Apararii Nationale si, dupa caz, a organelor de resort.

Inlocuirea periodica si transferul in economie a bunurilor din rezervele constituite se reglementeaza prin hotarire a Guvernului.

ART. 24

Stadiul pregatirii populatiei, economiei si teritoriului pentru aparare se verifica prin exercitii si antrenamente de mobilizare de catre Statul Major General impreuna cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si cu Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, pe baza planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

ART. 25

Institutiile si autoritatile administratiei publice, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a satisface comenzile necesare apararii nationale, integral si in termenele stabilite prin contract in timp de pace si cu prioritate in timp de razboi.

CAP. 3

Organizarea armatei

ART. 26

Armata este componenta de baza a fortelor armate, care asigura, pe timp de pace si la razboi, integritatea intr-o conceptie unitara a activitatilor tuturor fortelor participante la actiunile de aparare a tarii.

ART. 27

Armata are in organizare : organele centrale ale Ministerului Apararii Nationale, categoriile de forte si organele militare teritoriale.

ART. 28

Organele centrale ale Ministerului Apararii Nationale sint stabilite prin lege.

ART. 29

Categoriile de forte ale armatei sint: trupe de uscat; aviatia si apararea antiaeriana; marina militara. Ele au in compunere state majore, comandamente de arma, mari unitati si unitati luptatoare, de invatamint si de instructie, precum si unitati si formatiuni de asigurare de lupta si de logistica.

ART. 30

Organele militare teritoriale au in compunere: centre militare zonale, centre militare judetene si centre militare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 38 din 16 ianuarie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.

Art. 30 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002.

CAP. 4

Atributiile autoritatilor publice privind apararea nationala

ART. 31

Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul Romaniei si Consiliul Suprem de Aparare a Tarii isi exercita atributiile privind apararea nationala potrivit prevederilor constitutionale si legilor tarii.

ART. 32

Guvernul Romaniei raspunde de organizarea activitatilor si de aplicarea masurilor ce privesc apararea nationala si are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea ministerelor si a celorlalte autoritati ale administratiei publice pentru realizarea masurilor de asigurare a capacitatii de aparare a tarii;

b) asigura alocarea si utilizarea, potrivit legii, a resurselor financiare si materiale necesare organizarii, inzestrarii si mobilizarii fortelor armate, intretinerii si instruirii efectivelor, mentinerii in stare de operativitate a tehnicii si armamentului, precum si realizarii lucrarilor de investitii pentru aparare;

c) stabileste obligatiile ce revin ministerelor si agentilor economici din planul de mobilizare a economiei nationale pentru primul an de razboi;

d) asigura, din timp de pace, constituirea rezervelor materiale necesare pe timp de razboi, atit pentru nevoile apararii, cit si ale populatiei;

e) conduce, prin prefecti, activitatile specifice din judete si din municipiul Bucuresti.

ART. 33

Ministerul Apararii Nationale raspunde de infaptuirea conceptiei fundamentale de aparare a tarii in domeniul militar, in care scop:

a) analizeaza nevoile de aparare a tarii si propune autoritatilor competente stabilite prin Constitutie si alte legi, masurile privind organizarea si inzestrarea armatei, pregatirea populatiei si a teritoriului;

b) asigura pregatirea comandamentelor si instruirea efectivelor active si din rezerva;

c) organizeaza, din timp de pace, pregatirea de mobilizare a armatei si populatiei; face propuneri pentru declararea mobilizarii generale sau partiale si conduce desfasurarea acesteia;

d) indruma si controleaza, prin Statul Major General, in colaborare cu alte autoritati abilitate, masurile de pregatire luate de ministere, agentii economici si institutiile publice, in scopul realizarii productiei si a prestarilor de servicii pentru fortele armate, intocmirii lucrarilor de mobilizare la locul de munca si pregatirii teritoriului pentru aparare.

 

ART. 34

Ministerele, serviciile de informatii ale statului, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale raspund de executarea masurilor de aparare a tarii, fiecare in domeniul sau de activitate, potrivit legii; conducatorii acestora prezinta rapoarte cu privire la exercitarea atributiilor privind apararea nationala, dupa caz, Parlamentului, Guvernului, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, anual sau ori de cite ori li se cere.

La declararea mobilizarii si a starii de razboi, ministrii de resort raspund direct de repartizarea resurselor privind: materiile prime, produsele industriale, bunurile alimentare, energia, transporturile, lucrarile publice si comunicatiile.

Cerintele fortelor destinate apararii se asigura cu prioritate.

ART. 35

Autoritatile administratiei publice locale, potrivit competentei, au, in timp de pace si in caz de mobilizare si de razboi, in raza lor teritoriala, urmatoarele atributii:

a) asigura indeplinirea de catre agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice a dispozitiilor si masurilor privind pregatirea populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare;

b) urmaresc si intervin pentru satisfacerea cererilor prezentate de unitatile militare existente in raza lor teritoriala pentru nevoile de mobilizare;

c) indeplinesc masurile necesare pentru efectuarea de rechizitii si chemari pentru prestari de servicii potrivit legii;

d) intocmesc, actualizeaza si pun la dispozitie centrelor militare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti monografia economico-militara a unitatilor administrativ-teritoriale respective;

e) asigura centrelor militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, dotarile si fondurile necesare desfasurarii activitatii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotarare a Guvernului;

f) indeplinesc orice alte atributii referitoare la apararea nationala, potrivit legii.

Literele d) si e) ale art. 35 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002.

CAP. 5

Sanctiuni

ART. 36

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea penala, contraventionala, administrativa sau civila, dupa caz.

ART. 37

Constituie contraventii, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 la 5.000.000 lei, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 21 privind obtinerea avizului dat de Statul Major General sau nerespectarea conditiilor prevazute in aviz;

b) neindeplinirea in timp de pace de catre cei mentionati la art. 25 a obligatiilor privind comenzile de stat necesare apararii nationale;

c) impiedicarea organelor de control de a indeplini atributiile prevazute de prezenta lege.

ART. 38

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre autoritatile stabilite prin hotarire a Guvernului.

ART. 39

Dispozitiile prezentului capitol privitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 40

La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abroga.

ART. 41

Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

A se vedea si ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

RADU BERCEANU