ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

 

A N U N T

                                                                                                      

 

Avand in vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatǎ, actualizata si ale HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici:

                                   

CONSILIUL   JUDETEAN   CONSTANTA organizeaza in perioada 27-29.06.2012 concursul:

-  Concurs pentru ocuparea unor functii publice temporar vacante:

1. Inspector – clasa I, grad profesional Principal – 1 post - Serviciul Cultura, Protocol, Organizare Evenimente;

2. Inspector – clasa I, grad profesional Asistent – 1 post - Serviciul Resurse Umane, Salarizare;

3. Inspector – clasa I, grad profesional Principal – 1 post – Compartiment Transport.

 

Concursul se organizeaza la sediul Consiliului Judetean Constanta din Municipiul Constanta, B-dul Tomis, Nr 51, in data de 27.06.2012, ora 10 pentru proba scrisa.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 25.06.2012 inclusiv, la sediul Consiliului Judetean Constanta, cam. 241.

Dosarele de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente prevazute la art. 49 din H.G.R.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici:

          a) formularul de inscriere prevãzut in anexa nr. 3;
          b) copia actului de identitate;
          c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
          d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea in muncã si, dupã caz, in specialitatea studiilor necesare ocupãrii functiei publice;
          e) cazierul judiciar;
          f) adeverinta care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;
          g) declaratia pe propria rãspundere sau adeverinta care sã ateste cã nu a desfãsurat activitãti de politie politicã.

            Copiile de pe acte se vor prezenta insotite de documentele originale sau in copii legalizate.

 

Probele stabilite pentru concurs sunt:

-          proba scrisa;

-          proba interviu (pentru care data si ora sustinerii se vor afisa odata cu rezultatul la proba scrisa)

 

Conditiile de participare la concurs sunt:

I. Conditii generale:

Candidatii trebuie sǎ indeplineascǎ conditiile prevǎzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatǎ, actualizata.

II. Conditii specifice:

 

1. Inspector – clasa I, grad profesional Principal – 1 post - Serviciul Cultura, Protocol, Organizare Evenimente

Studii: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta - profil: Economic, specializare: Management financiar –contabil

Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitǎrii functiei publice: minim 5 ani

Cunostinte operare PC: nivel bun

Limba straina - engleza: nivel bun

Bibliografie

 

2. Inspector – clasa I, grad profesional Asistent – 1 post - Serviciului Resurse Umane, Salarizare

            Studii: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta - profil: Stiinte juridice, Economice

Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitǎrii functiei publice: minim 1 an

Cunostinte operare PC: nivel bun

Bibliografie

 

3. Inspector – clasa I, grad profesional Principal – 1 post - Compartiment Transport

Studii: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta - profil: Stiinte Economice, specializare: Management financiar –contabil

Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitǎrii functiei publice: 5 ani

Cunostinte operare PC: nivel bun

Limba straina - engleza: nivel bun

Cursuri de perfectionare – INA absolvite cu Certificat

Experienta - activitate in institutii publice: minim 5 ani

Bibliografie

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Judetean Constanta, zilnic intre orele 9-17, la telefon 0241/70.84.30.

Ultima actualizare: 15.06.2012